Vedtægter

Vedtægter for KIF Kolding København Fanklub ”Den Gyldne Hånd”

§ 1. Navn
Foreningens navn er: Den Gyldne Hånd

Adressen er:
c/o KIF Håndbold
Ambolten 2-4
6000 Kolding

§ 2. Foreningens formål

 • At støtte ”Verdens Bedste” Klub KIF Håndbold på en sober måde i både med- og modgang
 • Vi vil være den 8. mand på banen
 • Vi vil arbejde på at få flere tilskuere/deltagere til hjemme- og udebanekampe, hvor der til udebanekampe arrangeres fælles bustransport
 • Ved udebanekampe uden bustransport, vil vi arrangere samkørsel
 • Vi vil til hver ny sæson lave en ny klub t-shirt.

§ 3. Medlemmerne

Foreningen kan kun optage aktivt støttende medlemmer. Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i Den Gyldne Hånd, hvis den har bestemte grunde til at formode, at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål.

§ 4. Medlemskort

Medlemmerne modtager som kvittering for betalt kontingent et personligt medlemskort og en klub t-shirt. Såfremt prisen på original spillertrøje overstiger kontingentet – forbeholder bestyrelsen sig ret til at opkræve differencen. Dette er også gældende hvis prisen ændres i løbet af sæsonen. Kortet skal fremvises på forlangende og giver adgang til Den Gyldne Hånd og dennes arrangementer.

§ 5. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Kolding og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på fanklubbens hjemmeside.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juni.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg
 7. Evt.

§ 7. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt flertal. Ændringer i og tilføjelser til vedtægterne kræver dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Stemmeret kan kun udøves, såfremt man er personligt tilstede.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, eller på begæring af 1/3 af samtlige medlemmer. Begæringen skal afgives skriftligt og skal indeholde angivelse af dagsorden, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. I sådanne tilfælde skal 2/3 af underskriverne møde op, ellers skal bestyrelsen afvise den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved opslag på fanklubbens hjemmeside.

§ 9. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer (men kan ændres efter behov) efter følgende model:

 • Bestyrelsen består af 7 medlemmer (samt en evt. ekstern kasserer).
 • 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
 • 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
 • Alle valg er for 2 år

Efter valg af bestyrelse vælges 2 suppleanter, som indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide. Derudover vælges 1 revisorer, som efterser og reviderer regnskabet, samt en revisorsuppleant. Alle valg er for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Fratræder formanden i utide, vælger bestyrelsen selv den nye formand blandt bestyrelsens medlemmer. Den valgte indtræder i posten som formand indtil næste ordinære generalforsamling, hvor en ny formand vælges, uanset om formanden er på valg eller ej.
Der afholdes bestyrelsesmøde efter behov.

§ 10. Protokol

Ved bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger skal der af sekretæren udarbejdes en protokol (et referat), som for generalforsamlingens vedkommende underskrives af dirigenten og for bestyrelsesmødernes vedkommende af bestyrelsesmedlemmerne.

§ 11. Regnskab

Kassereren og sekretæren skal på bestyrelsens vegne føre et medlemskartotek samt bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser foreningens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12, da det følger årskalender, der ligeledes går fra 1/1 til 31/12. Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med lovgivningen, herunder regnskabslovens regler. Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling, resultat samt underskrift af revisorer, kasserer samt øvrige bestyrelse.

§ 12. Eksklusion og karantæne

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde tildele karantæne eller ekskludere et medlem, som på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

§ 13. Foreningens ophør

Beslutning om forenings ophør kan kun tages på to af hinanden følgende og i det anliggende indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger. De skal afholdes med mindst én måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning tilfalder forenings likvider KIF Håndbolds ungdomsafdeling.

§ 14. Diverse

Underafdelinger af Den Gyldne Hånd er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutninger.
Medlemmer som ønsker forslag behandlet på bestyrelsesmøder, indgiver disse forslag skriftligt til bestyrelsesmedlemmerne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. august 2003
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13. september 2006
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 01. oktober 2011
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 27. september 2015